Maudyklų vandens kokybė

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:20178 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudymosi sezonas Lietuvoje prasideda birželio 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo 15 d. Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių.

Savivaldybių institucijos sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas priima atsižvelgusios į pagrįstus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, pastabas ir (ar) skundus. Savivaldybių institucijos apie priimtus sprendimus įrengti ir (ar) įteisinti paplūdimius, stebėti maudyklas informuoja suinteresuotą visuomenę visuomenės susitelkimo vietose, savo interneto svetainėse, per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimų priėmimo dienos.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, rajono teritorijoje stebi vandens kokybę šešiose maudyklose: Simne Giluičio ežero, Pivašiūnuose Ilgio ežero, Dauguose Didžiulio ežero ties irklavimo baze ir Daugų technologijos ir verslo mokykla, Nemuno ties Nemunaičiu ir Krokialaukio tvenkinio Salos poilsio zonos. Maudymosi sezono metu reguliariai kas dvi savaites, atliekami vandens tyrimai. Nustačius, kad vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų (KSV) 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 KSV /100 ml vandens.