Privalomasis pirmos pagalbos įgūdžių mokymas

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo organizavimo aprašas

 1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kuria verstis turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam pirmosios pagalbos mokymui. Vidaus reikalų sistemos įstaigos privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą atlieka vadovaudamosi šiuo aprašu ir kitais norminiais dokumentais.
 2. Mokyti licencijas turinčiose įstaigose pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas turi teisę fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu. Asmenys, užsiimantys privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, turi atitikti specialiuosius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, laikytis kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų licencijuojamos veiklos sąlygų.
 3. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą (toliau – programa).
 4. Įstaiga, turinti licenciją verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa, rengia ir tvirtina Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo planus (toliau – mokymo planas) ir pagal juos moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.
 5. Mokymo planas turi būti parengtas pagal šios programos 2 priede pateiktą Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo plano formos pavyzdį.
 6. Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nurodymu, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius bei mokymo poreikius, mokymo plano turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai.
 7. Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.
 8. Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdanti įstaiga išduoda sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (toliau vadinama – pažymėjimas). Pažymėjimo tekstas rašomas mokymą vykdančios įstaigos blanke pagal šios programos 3 priede pateiktą pažymėjimo formos pavyzdį. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos vadovo, patvirtintas įstaigos antspaudu ir užregistruotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale.
 9. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Asmeniui, praradusiam pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma pažymėjimų registracijos žurnale.
 10. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi mokymą vykdančioje įstaigoje 5 metus ir pagal reikalavimą pateikiami mokymo kokybę kontroliuojančiai institucijai.
 11. Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 metų – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai gali būti išduodami be mokymo kursų lankymo, sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.
 12. Už privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako įstaigos, kuri vykdo privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą, vadovas.
 13. Darbdaviai turi užtikrinti, kad šiame apraše išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Pažymėjimų kopijos saugomos darbdavio nustatyta tvarka ir pateikiamos kontroliuojančių institucijų prašymu.
 14. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo priežiūrą šalyje.

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMA

Susisiekite