Veiklos sritys

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

Pagrindiniai veiklos uždaviniai:
– užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką bendruomenėse, stiprinant gyventojų sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
– kurti sveikatos priežiūros bendruomenėse sistemą, kuri formuotų teisingą gyventojų požiūrį į savo sveikatą;
– numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
– užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 • Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.
 • Praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti.
 • Naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus.
 • Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, vykdyti sveikos gyvensenos propagandą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
 • Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas.
 • Rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos stiprinimo programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertinti jų veiksmingumą.
 • Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.
 • Planuoti ir atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
 • Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.
 • Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus.
 • Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
 • Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei.

ALYTAUS R. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012-2014 METŲ PROGRAMA

Visuomenės sveikatos stebėsena

 • Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą;
 • Atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius;
 • Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą;
 • Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;
 • Planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;
 • Įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;
 • Šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje;
 • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais;

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir
įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

 • užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
 • suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmokyti juos taikyti praktiškai;
 • Laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, nustatyti jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Pasirinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;
 • Mokėti vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą
 • Atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą;
 • Savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengti sveikatinimo veiklos programas(projektus);
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje;
 • Planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas bei rekomendacijas;
 • Skatinti mokyklos bendruomenės dalyvavimą, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus.
 • Organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • Rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
 • Prižiūrėti mokyklos sporto varžybas bei derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę.