Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo organizavimo aprašas

 1. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, kuria verstis turi teisę juridiniai asmenys ir juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialai Lietuvos Respublikoje, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją privalomajam higienos įgūdžių mokymui. Vidaus reikalų sistemos įstaigos privalomąjį higienos įgūdžių mokymą atlieka vadovaudamosi šiuo aprašu ir kitais norminiais dokumentais.
 2. Mokyti licencijas turinčiose įstaigose pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas turi teisę fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu. Asmenys, užsiimantys privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, turi atitikti specialiuosius reikalavimus asmenims, siekiantiems verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, laikytis kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų licencijuojamos veiklos sąlygų.
 3. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą (toliau – programa).
 4. Įstaiga, turinti licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa, rengia ir tvirtina Privalomojo higienos įgūdžių mokymo planus (toliau – mokymo planas) ir pagal juos moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.
 5. Mokymo planas turi būti parengtas pagal šios programos 2 priede pateiktą Privalomojo higienos įgūdžių mokymo plano formos pavyzdį.
 6. Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos nurodymu, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius bei mokymo poreikius, mokymo plano turinys turi būti papildomas ir atnaujinamas, bet ne rečiau kaip kas penkeri metai.
 7. Vienoje besimokančioje grupėje gali būti iki 24 žmonių. Vykdant pratybas grupė dalijama į du ar daugiau pogrupių.
 8. Asmeniui, baigusiam mokymą pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir raštu išlaikiusiam teorinių žinių testą (teisingai atsakiusiam į 70 proc. pateiktų klausimų) bei gavusiam teigiamą praktinės užduoties įvertinimą, mokymą vykdanti įstaiga išduoda sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (toliau vadinama – pažymėjimas). Pažymėjimo tekstas rašomas mokymą vykdančios įstaigos blanke pagal šios programos 3 priede pateiktą pažymėjimo formos pavyzdį. Pažymėjimas turi būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos vadovo, patvirtintas įstaigos antspaudu ir užregistruotas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale.
 9. Asmuo, gavęs pažymėjimą, pasirašo sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnale. Asmeniui, praradusiam pažymėjimą, išduodamas dublikatas. Apie tai įrašoma pažymėjimų registracijos žurnale.
 10. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų registracijos žurnalas, žinių patikrinimo testų ir praktinių užduočių vertinimo dokumentai, pasirašyti mokymo dalyvio ir dėstytojo, saugomi mokymą vykdančioje įstaigoje 5 metus ir pagal reikalavimą pateikiami mokymo kokybę kontroliuojančiai institucijai.
 11. Asmenims, turintiems medicinos, visuomenės sveikatos arba slaugos studijų krypties bakalauro ar magistro kvalifikacinio laipsnio ar jiems prilygintą išsilavinimą (baigusiems studijas iki 1995 metų – aukštąjį arba specialųjį vidurinį medicininį išsilavinimą), sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai gali būti išduodami be mokymo kursų lankymo (išskyrus darbuotojams, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose), sėkmingai išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.
 12. Už privalomojo higienos įgūdžių mokymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, kitų licencijuojamos veiklos sąlygų, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako įstaigos, kuri vykdo privalomąjį higienos įgūdžių mokymą, vadovas.
 13. Darbdaviai turi užtikrinti, kad šiame apraše išvardytų profesijų darbuotojai turėtų sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Pažymėjimų kopijos saugomos darbdavio nustatyta tvarka ir pateikiamos kontroliuojančių institucijų prašymu.
 14. Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kitos kontroliuojančios institucijos pagal savo kompetenciją vykdo privalomojo higienos įgūdžių mokymo priežiūrą šalyje.

PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO PROGRAMA